Børn og unge er en vigtig målgruppe for Kulturregion Storstrøm. De er fremtidens borgere i regionen og i verden og skal derfor have de bedste muligheder for at vokse, lære, leve og opleve.

Når kulturregionens børn og unge deltager i kunstneriske og kreative processer får de mulighed for at udvikle og udfolde innovative kompetencer og indgå i meningsfulde fællesskaber på tværs af social, økonomisk og uddannelsesmæssig baggrund. Det vil være med til at styrke ikke blot deltagerne selv, men på sigt også regionens kreativitet, innovationsevne og sammenhængskraft og i det hele taget skabe mening og identitet.
Kulturregionen ønsker derfor, at alle børn og unge skal møde kunst og kultur på professionelt niveau i løbet af deres skoletid, og at udviklingen af børn og unges kulturelle dannelse og kunstneriske kompetencer er en selvfølgelig del af deres uddannelsesforløb.

I den forbindelse ser kulturregionen sig selv som en stærk medspiller i forhold til at realisere Kulturministeriets strategier for børn og unge samt folkeskolereformen, som bl.a. andet sætter fokus på samarbejder mellem folkeskoler og kulturinstitutioner.

Hver kommune i regionen har sine særlige indsatser inden for området, men der eksisterer også på nuværende tidspunkt fælles indsatser, hvor flere af kulturregionens kommuner indgår. Det er intentionen, at denne kulturaftale skal undersøge, hvordan man kan videreudvikle og udbrede disse indsatser til flere af kulturregionens kommuner.

Eksempelvis ønsker Kulturregion Storstrøm at udvikle en regional platform for formidling, udvikling og samarbejde vedr. kulturtilbud til børn og unge. Det kunne være i form af en regional kulturtjeneste, der tager udgangspunkt i den model, som pt. eksisterer i et samarbejde mellem Guldborgsund, Lolland og Vordingborg kommuner, hvor lokale kulturinstitutioners tilbud til dagtilbud, folkeskoler og ungdomsuddannelser bliver udviklet og formidlet.
Derudover ønsker Kulturregion Storstrøm at løfte og styrke billedkunstområdet i forhold til børn og unge. Dette skal bl.a. ske via regionale samarbejder mellem eksisterende billedskoler og undersøgelse af nye organiserings- og samarbejdsformer på tværs af kommunerne med den intention, at der sikres et ensartet fagligt kvalitativt niveau i billedskolernes undervisning af børn og unge.

Udover at understøtte børn og unge på et generelt niveau i forhold til kunst og kultur, ønsker Kulturregion Storstrøm også at sætte fokus på den kulturelle fødekæde og det kunstneriske vækstlag ved at etablere talentudviklingsforløb inden for områder som billedkunst, scenekunst og film. Disse forløb vil sikre, at unge fra kulturregionen, som har et særligt talent inden for områderne har mulighed for at få kvalificeret undervisning i regionen.

Talentudviklingen vil skulle foregå med udgangspunkt i lokale kunst- og kulturinstitutioner og i et samarbejde med f.eks. Talentskolen, så indsatsen bliver forankret lokalt i kommunerne. Udover at talentudviklingsforløbene understøtter vækstlag og fødekæder, medvirker de samtidig til at udvikle de involverede institutioner.

Mål:

  • Udvikling af en regional platform for formidling, udvikling og samarbejde vedr. kulturtilbud til børn og unge.
  • Udvikling af regionale samarbejder mellem eksisterende billedskoler og etablering af nye organiserings- og samarbejdsformer inden for billedkunstundervisning på tværs af kommunerne.
  • Udvikling af minimum et regionalt talentudviklingsforløb for unge inden for områderne billedkunst, scenekunst og film.

Disse mål skal være med til at sikre Kulturregion Storstrøms visioner om, at kultur skal understøtte og udvikle læring, indsigt og nye kompetencer til børn, unge og voksne, med mulighed for egen dannelse, lokal identitet og internationalt udsyn.