Kultur og livskvalitet

Kulturregion Storstrøm vil fremme det gode og aktive liv for alle ved at inddrage kulturlivet i en indsats, der fremmer borgernes livskvalitet. Kultur og natur skal spille en afgørende rolle i at styrke borgernes livskvalitet gennem deltagelse i interessebærende fællesskaber.

Livskvalitet defineres i denne sammenhæng som en fortolkning af at have det godt, samt et udvidet begreb af det sundhedsbegreb, der blev formuleret af WHO i 1948, og  ikke er ændret siden, og hvor sundhed, trivsel og livskvalitet hører tæt sammen: ”Sundhed er en tilstand af fuldstændig fysisk, mental og socialt velbefindende, og ikke kun fravær af sygdom og svækkelse”. At have kvalitet i livet tolkes i denne sammenhæng som at være et aktivt menneske, der føler samhørighed, har selvfølelse, og en grundstemning af livsglæde.

Ambitionen om at fremme det gode og aktive liv for alle hænger sammen med en stigende anerkendelse af, at kultur- og naturoplevelser har betydning for bedre trivsel, helbred og selvværd. Kort sagt bidrager en øget livskvalitet til, at borgerne oplever øget udsyn, overskud og er bedre rustet til at tackle egen livssituation og møde morgendagens udfordringer. Med en stigende andel af ældre og øget social og sundhedsmæssig ulighed i Danmark, hvor Kulturregion Storstrøm anser sig selv som havende en særlig udfordring, ønsker kulturregionen at udfolde kulturlivets potentiale til at fremme øget livskvalitet, sundhed og trivsel i hverdagen blandt kulturregionens borgere.

Dette skal ske ved at fremme muligheder for deltagelse i kulturlivet og erhvervelsen af selvstændig kreativ erfaring med henblik på at styrke borgeres personlige og faglige udvikling, ligesom øget fysisk aktivitet skal efterstræbes. Borgere, der oplever sig som værende marginaliserede eller som værende i en udfordret livssituation, skal have muligheden for at deltage i kulturelle oplevelser og kreative processer – både på og uden for kulturinstitutionerne, i byrum og i natur. Deres møde med kulturen skal fremme deres kulturelle og sociale aktiviteter og på sigt åbne døre til mere vedvarende fællesskaber og sociale netværk. Også andre grupper af borgere, der af forskellige årsager ikke opsøger kulturtilbud, skal ses som en målgruppe, der skal udvikles nye kulturtilbud til.

Erfaringer fra projekter såsom det svenske ”Kultur på recept” viser, at øget kulturelt engagement og vil medvirke til, at flere borgere vil opsøge kulturtilbud, og at borgere vil opleve en forbedret livskvalitet. De involverede kulturinstitutioner vil opnå brugbar erfaring i arbejdet med målgrupper, der ikke normalt benytter sig af kulturlivets tilbud og nye samarbejdsrelationer uden for det kulturelle felt. Anbefalingerne og nedenstående mål bliver rettesnor for de projekter, der igangsættes under indsatsområdet.

Mål:

  • Flere borgere vil deltage i kulturtilbud og vil opleve øget livskvalitet gennem oplevelse af eller deltagelse i kulturelle aktiviteter og fællesskaber.
  • Flere borgere og i særlig grad ikke-brugere deltager i aktiviteter, der fremmer livskvaliteten gennem aktivering af vores særegne kulturarv og natur.
  • Opbygning af erfaring blandt kulturinstitutioner med nye samarbejdsrelationer og med formidling til og involvering af nye målgrupper i livskvalitetsfremmende aktiviteter.

Disse konkrete mål for kulturaftalen skal tilsammen sikre, at kultur og natur spiller en afgørende rolle i at styrke borgernes livskvalitet gennem deltagelse i interessebærende fællesskaber.